Smart Spell Check – проверка на правописа и пунктуацията на Български език

Smart Spell Check е приложение за проверка на правописа и пунктуацията на български език с опция за експортиране на съдържанието в Microsoft Word, LibreOffice и OpenOffice.

Приложението работи в два режима – “Проверка на правописа” и “Проверка на пунктуацията“, като при всеки един прави анализ на текста.

В режим “Проверка на правописа” приложението проверява за правописни грешки сред над 841.000 словоформи (верифицирани в “Официален правописен речник на Българския език” на БАН), както и за правилната употреба на предлозите “в/във” и “с/със”. Ако има думи с правописни грешки или такива, които не са намерени сред словоформите, то те ще бъдат подчертани.

В режим “Проверка на пунктуацията” приложението проверява за най-общите пунктуационни правила на книжовния български език, а именно:
– въпросителни думи и изречения
– запетаи след поздрави
– запетаи при обръщения
– запетаи пред сложни съюзи
– запетаи при съчинителни съюзи
– запетаи при повтаряне на съюзи и думи
– запетаи при вметнати части
– запетаи при обособени части
– запетаи при междуметия и частици
– запетаи при въпросителни думи
– запетаи при уточняващи думи
– запетаи при деепричастия
– запетаи в сложни съставни изречения (все още е в процес на разработка)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.